PHP提取奇数或偶数下标元素

4.9k PHP教程 , , , 2评论
该功能主要用到 array_filter() 函数,这个函数可以用回调函数过滤数组中的单元。用法: array array_filter ( array $array [, callable $callback [, int $flag = 0 ]] ) 依次将 array 数组中的每个值传递到 callback 函数。如果 callback 函数返回 TRUE,则传入数组的当前值会被包含在返回的结果数组中,数组的键名保留不变。 其中,…